POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Każdemu Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni, bez podania przyczyny. Termin do odstąpienia liczony jest od momentu objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta osobiście lub przez osobę trzecią przez niego upoważnioną do odbioru Towaru, inną niż przewoźnik, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, a także w momencie w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w chwili w której osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje m.in. w odniesieniu do umów w których przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Pozostałe przypadki, w których nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zostały opisane w Regulaminie Sklepu internetowego.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Sprzedawcę tj. Katarzyną Ciołek prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Ciołek Teddy Bear’s Heartbeat z siedzibą w Siewierzu przy ul. Warszawska 26, kod pocztowy 42-470, (zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem NIP: 6443361533, REGON: 242937423) przesyłając jednoznaczne oświadczenie woli odstąpienia od umowy:
 4. w formie papierowej na adres siedziby Sprzedawcy,
 5. drogą elektroniczną na adres: sklep@pieluszkiteddy.pl
 6. Do zachowania 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy zawartej na odległości wystarczy przesłanie oświadczenia woli o odstąpieniu, przed upływem wskazanego terminu.

Skutki odstąpienia od umowy

 1. Odstąpienie od umowy przez Klienta, jest równoznaczne z uznaniem umowy za niezawartą, co zwalnia Klienta z wszelkich zobowiązań względem Sprzedającego.
 2. Sprzedający zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności.
 3. Odstąpienie od umowy skutkuje zwrotem przez Sprzedawcę wszystkich otrzymanych od Klienta płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w naszym Sklepie internetowym). Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 4. Sklep internetowy wstrzymuje się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania Towaru lub potwierdzenia przez Klienta jego odesłania, w przypadku braku zobowiązania Sprzedającego do osobistego odbioru Towaru.
 5. Klient proszony jest o zwrot Towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, od dnia złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu na adres siedziby Sklepu
 6. Klient zobowiązany jest ponieść jedynie bezpośrednie koszty dostarczenia Towaru.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność jedynie za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Reklamacja

W przypadku, gdy Klient znajdzie w naszym produkcie wady fabryczne lub stwierdzi niezgodność z opisem, należy postępować zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną:

 1. Skontaktować się ze Sklepem poprzez e-mail  sklep@pieluszkiteddy.pl i opisać problem. 
 2. Odesłać produkt na adres Sklepu tj.: 42-470 Siewierz, ul. Warszawska 26 (koszt wysyłki ponosi Sklep).
 3. W przeciągu 10 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep poinformuje Klienta o wyniku postępowania reklamacyjnego.
 4. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, Sklep powiadomi Klienta o możliwych formach rekompensaty: zwrot pieniędzy, naprawa produktu lub przesłanie nowego egzemplarza produktu (koszt wysyłki ponosi Sklep).
 5. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uznana, Sklep przekaże uzasadnienie podjętej decyzji Klientowi i w ciągu 7 dni roboczych odeśle reklamowany produkt. 

W razie pytań, zapraszamy do kontaktu: sklep@pieluszkiteddy.pl lub telefonicznie: 690-470-767.